Loading...
Dikkat! Bu Sayfayı Kapatmayın!

Yaşayan Dünya Dinleri Çıkmış Sorular & Özet Ders Notları

Yaşayan Dünya Dinleri Çıkmış Sorular

Yaşayan Dünya Dinleri Çıkmış Sorular & Özet Ders Notları

Yaşayan dünya dinleri dersi, adından da anlaşılacağı gibi günümüzde insanların inandıkları dinleri konu alır. Bu dinlerle ilgili bilgiler, dersin temel konusunu oluşturur. Söz konusu dersten başarılı olabilmek için yaşayan dünya dinleri çıkmış sorular ve ders notları büyük önem taşır. Ancak çıkmış sorular ve ders notlarından önce din konusuna göz atılması yararlı olacaktır.

 

Din Nedir? Neden Evrenseldir?

Din; bir yaşam felsefedir. Bir yaratıcıdan geldiğine inanılan kuralları dikkate alarak oluşturulan yaşam biçimidir. Bunun haricinde, din ile ilgili çok daha detaylı tanımlamalar yapılması mümkündür. Ancak en kısa ve anlaşılır tanım bu şekildedir.

Din, insanlar için büyük bir öneme sahiptir. Günümüz dünyası nüfusunun çok büyük bir kısmı bir dine inanır. Bu yüzden din, evrensel bir kavram olarak kabul edilir. Dünya üzerinde halen inanılan çok sayıda din vardır. Ancak bunlardan bazıları, hem etkili olduğu bölge hem de inanan insan sayısı bakımından çok daha öne çıkmış durumdadır. İslamiyet, Hristiyanlık, Budizm ve Hinduizm bunlara örnek olarak gösterilebilir.

 

Dinler Kaça Ayrılır?

Dinler, kendi içinde ikiye ayrılır; ilahi ve ilahi olmayan dinler. İlahi dinler, Allah tarafından gönderilen bir peygamberin verdiği mesajlara ve getirdiği kitaba dayanan dinledir. Daha farklı bir ifade ile ilahi dinlerde Allah’ın gönderdiği bir peygamber ve Allah’tan mesajlar (vahiy) vardır.

İlahi olmayan dinlerde ise böyle bir durum yoktur. İlahi olmayan dinler, genellikle insanların kendi çıkarımlarına dayanır. Tapılmaya değer gördüklerine inanma durumu vardır.

 

İlahi Dinler

İlahi dinler; Allah’ın gönderdiği peygamber tarafından getirilen kitaba ve emirlere dayalı olan dinlerdir. İslamiyet, Hristiyanlık ve Musevilik bu sınıfta yer alır.

o    Hıristiyanlık

Hristiyanlık; Hz. İsa aracılığı getirilen emir ve kitaba dayanan dindir. Baba, oğul ve kutsal ruh inancı vardır. Bu durum aynı zamanda teslis inancı olarak da isimlendirilir. Buradaki baba Allah’ı, oğul Hz. İsa’yı ve kutsal ruh da meleği (Cebrail) temsil eder.

Hristiyanlıkta kadere, meleklere ve ahirete iman vardır. Ayrıca burada her doğan bebeğin dünyaya günahkâr olarak geldiği kabul edilir. Bebeklerin günahlarından arındırılması için vaftiz edilmesi gerektiğine inanılır.

Bebeklerin günahkâr doğma nedeni ise insanların Hz. İsa’yı çarmıha gererek öldürmesidir. Böylesine büyük bir günahın bütün insanların suçu olduğuna inanılır.

Hristiyanlığın peygamberi Hz. İsa, kutsal kitabı İncil ve ibadet yerleri ise kilise ve katedraldir. Ayrıca kutsal günleri Pazar’dır. Dünya üzerinde toplamda 2,4 milyar Hristiyan bulunur. Bu yönü ile dünya genelinde en fazla inananı olan din şeklinde nitelenebilir.

o    Yahudilik (Musevilik)

Musevilik, bir diğer ilahi dindir. Burada tek tanrı inancı vardır. Tanrı Yahova Tektir şeklinde bir inanış söz konusudur. Musevilik, dünyadaki en az inanana sahip ilahi din olarak dikkat çeker. Dünya genelinde sadece 15 milyon Musevi vardır.

Museviliğin kutsal kitabı Tevrat, peygamberi Hz. Musa ve kutsal günleri Cumartesi’dir. Sinagog ve havrada ibadet eden Museviler, dinlerine oldukça bağlıdır. Bazı Musevi tarikatları, Cumartesi günleri elektrik dahi kullanmazlar.

Musevilerin sayısı her ne kadar az olsa da, dünyada oldukça etkilidirler. Ticaretteki başarıları bilinen bir durumdur. Dünyanın en zengin insanlarının önemli kısmı Musevi’dir. Ayrıca Nobel ödülü alan Musevi sayısı da son derece fazladır.

o    İslamiyet (Müslümanlık)

İslamiyet; Allah’ın varlığını ve birliğini kabul eden son ilahi dindir. Peygamberi Hz. Muhammed (S.A.V.), kutsal kitabı ise Kuran-ı Kerim’dir. İbadet yeri her ne kadar camii olsa da, temiz olan her yer ibadet yeri olarak kullanılabilir. Dünya genelinde yaklaşık 1,7 milyar Müslüman vardır. Bunların önemli kısmı Ortadoğu, Türkiye ve Kuzey Afrika’da bulunur.

 

YAHUDİLİK

HIRİSTİYANLIK

MÜSLÜMANLIK

Peygamber:Hz. MusaHz. İsaHz. Muhammed (S.A.V)
Kitap:TevratİncilKuran-ı Kerim
İbadet Yeri:Sinagog & HavralarKiliseCami
Kutsal Gün:CumartesiPazarCuma
İnanan Kişi Sayısı:15 Milyon Kişi2.4 Milyar Kişi1.7 Milyar Kişi

 

İlahi Olmayan Dinler

İlahi olmayan dinler; vahiy yoluyla gelmeyen dinler olarak ifade edilebilir. Burada dinin kaynağı tam olarak bilinmiyor. Hinduizm ve Budizm bu dinlerden öne çıkanlardır.

o    Hinduizm (Brahmanizm)

Hinduizm, milattan önce 1500’lü yıllarda Hint yarımadasında ortaya çıkan bir dindir. Bilinen bir kurucusu yoktur. Günümüzde Hint yarımadasında yaygındır. Bu dinde, tek bir tanrı yoktur. Çok tanrılı bir din olan Hinduizm, aynı zamanda Brahmanizm ismiyle de bilinir.

Hinduizm’de Brama, yani mutlak varlık inanış vardır. Bu yönü ile ilahi dinlerle benzerlik gösterir. Bazı uzmanlar, Hinduizm’in ilahi bir kaynağa dayandığını, ancak yıllar içerisinde bozulduğunu dahi iddia eder. Birçok özelliğinin ilahi dinlerle benzerlik göstermesine dayanılarak bu tür yorumlar yapılır.

Hinduizm’de reenkarnasyon, yani ruh göçü inancı vardır. Dünyada iken iyi bir yaşam sürenlerin ruhlarının, öldükten sonra rahip olarak dünyaya geleceklerine inanılır. Kötü bir yaşam sürenlerin ise bir hayvanın veya böceğin içinde tekrardan dünyaya geleceğine inanılmaktadır. Ayrıca burada Kast sistemi, yani insanlar arasında sınıf farklılıkları da vardır.

·        Brahma (Yaratıcı),

·        Şiva (Yok edici) ve

·        Vişnu (Koruyucu) başlıca tanrılarıdır.

Tapınaklarına Mandir denir. Ayrıca Ganj nehri kutsal kabul edilir ve burada yıkanmak, en önemli ibadetlerden biridir.

o    Budizm

Budizm; milattan önce 6. yüzyılda Buda tarafından kurulan bir dindir. Buda (aydınlanmış) tarafından bu din kurulurken, Hinduizm’den etkilendiği ifade edilir.

Budizm dininin temel inancı; Buda’ya sığınırım, Shanga’ya sığınırım ve Dhamma’ya sığınırım ifadelerinden oluşur. Hinduizm’de olduğu gibi burada da reenkarnasyon inancı vardır. Ayrıca bu din, insanların maddi varlıklarla mutlu olamayacaklarını ve mutluluk için manevi anlamda Nirvana’ya ulaşmaları gerektiğini söyler. Budizm’in kutsal metinlerine, üç sepet anlamındaki Tripataka denilir.

Budizm’de tanrının varlığı ile yokluğu noktasında net bir durum yoktur. Bazıları, Buda’nın tanrı olduğuna inanırken, bazılarında bu şekilde bir inanış yoktur. Pagoda isimli tapınaklarda ibadet eden Budistler için Ganj nehrinde yıkanmak önemli bir ibadet olarak kabul edilir.

 

Ders Konuları

Yaşayan dünya dinleri dersindeki konular, günümüzde halen inanılan dinlere ilişkin bilgilerden oluşur. Söz konusu dinler, bu konular içerisinde derinlemesine incelenir.

Haftalar

Konular

1. Haftalar

Dinler Tarihine Giriş

2. Haftalar

Dinler Tarihine Giriş

3. Haftalar

Hint Dinleri I Hinduizim-Cayinizm

4. Haftalar

Hint Dinleri II Budizm-Sihizm

5. Haftalar

Çin ve Japon Dinleri

6. Haftalar

Çin ve Japon Dinleri

7. Haftalar

Mecusilik ve Sâbiîlik

8. Haftalar

Yahudilik I

9. Haftalar

Yahudilik II

10. Haftalar

Hıristiyanlık I

11. Haftalar

Hıristiyanlık II

12. Haftalar

İslâm

13. Haftalar

İslâm

14. Haftalar

İslâm

Kaynak: anadolu.edu.tr

 

Yaşayan Dünya Dinleri Ders Notları ve Çözümlü Testler

Her ne kadar çıkmış sorular çok önemli olsa da, sınavlara sadece çıkmış sorularla hazırlanmak doğru olmayacaktır. Bu noktada ders notları ve çözümlü sorular, en önemli yardımcılarınızdır. Zaten ders notları üzerinden konuya tam olarak hâkim olmadan ve çözümlü sorularla bilgilerinizi pekiştirmeden direkt olarak çıkmış sorulara yönelmeniz doğru bir fikir olmayabilir.

Konunun püf noktalarını net şekilde içeren ders notları, bilgilerin tam olarak oturmasını sağlar. Çözümlü sorular ile bu bilgileri pekiştirir ve konuya ilişkin diğer detayları da net olarak görürsünüz. Bu dersten başarılı olabilmek için ders notları ile çözümlü testlerin de çok büyük bir öneme sahip olduğunu aklınızdan çıkarmayın.

 

Yaşayan Dünya Dinleri Çıkmış Sorular

Yaşayan dünya dinleri çıkmış sorular, bu dersten başarılı olmak isteyenlerin kesinlikle dikkate almaları gereken bir husustur. Bilindiği gibi sınavlardaki sorular, geçmiş yıllar ile birebir aynı olmasa da, bazı benzerliklere sahip. Soru tipleri, soruların soruluş biçimleri, hangi konulardan çıkacağı gibi hususları, çıkmış soruları çözerek anlayabilirsiniz. Böylece sınava olan hazırlık sürecinizi daha etkili ve doğru şekilde planlayabilirsiniz.

Çıkmış sorular, kendinizi doğru şekilde denemenize de imkân verir. Her ne kadar farklı kaynaklar üzerinden soru çözümü önemli olsa da, çıkmış sorular kendinizi denemenizin en iyi ve en etkili yoludur. Zaten birçok eğitim uzmanının, sınavlar öncesinde mutlaka çıkmış soruların çözülmesini tavsiye etmesi, bunun en önemli işaretlerindendir.

 

Sınavlara Çıktı Alarak Hazırlanın

Ders notları, çözümlü sorular ve çıkmış soruları etkili olarak kullanmak için çıktı alma seçeneğini değerlendirebilirsiniz. PDF formatındaki ders notları ile çıkmış soruların çıktılarını alarak, daha rahat ve özgür bir şekilde çalışabilirsiniz. Önemli yerlerin altını çizme, konuya ilişkin notlar alma ve hatta gerektiğinde ilgili bölümü kesme gibi işlemleri rahatlıkla yapabilirsiniz. Bütün bunlar, sınava hazırlanırken size çok önemli avantajlar sağlayacaktır.

Çıktılarınızı kaliteli ve uygun fiyat avantajı ile almak için ana sayfamızdaki hesaplama aracını kullanabilirsiniz. BuradanBastir.com online baskı merkezimiz, çıktılarınızı hızlı bir şekilde hazırlar ve kısa bir süre içinde size ulaştırır. İstanbul içindeki siparişleri sadece 2 saatte teslim ediyoruz. Diğer illerden gelen siparişleri ise kargo ile çok kısa sürelerde elinize ulaştırıyoruz. Yaşayan dünya dinleri çıkmış sorular veya ders notlarının çıktıları için siz de sitemizden hemen siparişinizi oluşturabilirsiniz.

MÜŞTERİ GERİBİLDİRİMLERİ

Teşekkürler