Loading...
Dikkat! Bu Sayfayı Kapatmayın!

Öğretim Yöntem ve Teknikleri Özet PDF İndir

Öğretim Yöntem ve Teknikleri Özet PDF Ders Notları

Öğretim Yöntem ve Teknikleri Özet PDF İndir

Öğretim sürecinde kullanılan yöntem ve teknikler, hedeflere ulaşmadaki yol ve yöntemler olarak ifade edilebilir. Öğretim teknikleri; öğretim yöntemlerinin ders etkinliği esnasında uygulanmasıdır. Bunlar, etkinliğin yükseltilmesi için işlem, beceri veya yol olarak da tanımlanır.

Bu derste öğrencilerin özelliklerinin dikkate alınması büyük bir önem taşır. Bütün konular için aynı yöntem ve tekniklerin uygulanması gibi bir durum söz konusu değildir. Bu yüzden yöntem ve teknikler arasından seçim yapılırken, öğrencilerin ve konunun özelliklerinin göz önünde bulundurulması gerekir.

Öğretim yöntem ve teknikleri özet ders notlarının PDF versiyonlarını sizler için hazırladık. Görsel şablonların da bulunduğu tüm notlar yazımızda. Bu notların daha net anlaşılabilmesi için önce bazı başlık ve terimleri incelemekle işe başlayalım.

Öğretim yöntem ve teknikleri dersi ile öğrencilerin bu alanla alakalı olan temel kavramları öğrenmesi, bilgi ve beceri kazanması hedeflenir. Bu çerçevede dersin genel kazanımları şu şekilde sıralanabilir:

 • Uygun yöntem ve teknikleri seçerek uygular.
 • Dersle ilgili temel kavramları tanımlar.
 • Farklı öğrenme yaklaşım ve kuramlarını bilir.
 • Dersin öğretim sürecindeki önemine dair tartışmalar yapar.
 • Öğretim stratejilerini kavrar.
 • Öğretimi planlar.
 • Yaklaşımları açıklar.
 • Farklı öğretim stratejilerini tanır ve kullanır.

 

Öğretim Yöntem ve Teknikleri Genel Olarak Nedir?

Kısaca öğretim yöntem ve teknikleri, bir konuyu işlerken izlenen sistemli yoldur. Konunun hedeflerine ulaşabilmek için bazen tek bir yöntem ve teknik yeterli olabilirken, bazen ise birden fazla yöntem birlikte kullanılabilir. Dolayısıyla konunun hedeflerine ve öğrencilerin özelliklerine göre teknikler farklılık gösterebilir.

İlginizi Çekebilir: Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Ders Notları PDF İndir

 

Öğretim Yöntem ve Tekniklerinin Eğitime Yararları

Öğretim yöntem ve teknikleri kullanılmasının eğitim ve öğretim sürecine çok önemli yararları vardır. Bunlardan öne çıkanlar şu şekilde sıralanabilir:

 • Düşünce ve duyguların ayırt edilmesinin öğrenilmesini sağlar.
 • Kendini ifade etme, iletişim, grup içerisinde konuşma, farklı görüşlere saygı gösterme ve dikkatli dinleme türünden becerilerin gelişmesini sağlar.
 • Öğrencilerin empati becerisi kazandırır ve bu becerinin geliştirilmesine imkân verir.
 • Duyuşsal ve zihinsel becerilerin kazanılmasını kolaylaştırır.
 • Öğrenme sürecine öğrencilerin aktif katılımlarını sağlar.
 • Dikkat ve ilginin toplanmasını kolaylaştırır ve böylece öğrenmeye yönelik olarak öğrencileri güdüler.
 • Sınıf ortamının demokratik olmasına katkı verir.
 • Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini ifade edebilmelerine fırsat tanır.

 

Öğretim Yöntem ve Teknikleri Seçiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Birçok öğretim yöntem ve tekniği vardır. Dolayısıyla konular işlenirken bunlardan hangisi ya da hangilerinin tercih edileceği konusu oldukça önemlidir. Mevcut teknik ve yöntemler arasından seçim yaparken dikkate alınması gerekenler vardır. Bunlar genel olarak şu şekildedir:

 • Dersin hedefleri ve içeriği
 • Öğrencilerin özellikleri ve hazır bulunuşluk düzeyleri
 • Belirlenen öğretim stratejisi
 • Öğretmenin sahip olduğu özellikler
 • Öğrenme ortamının sahip olduğu özellikler
 • Kullanılacak materyaller
 • Zaman
 • Öğrenci sayısı
 • Maliyet

İlginizi Çekebilir: Sınıf Yönetimi Ders Notları PDF İndir | Başarınızı Artıracak Notlar!

 

Anlatım Yönteminin Etkili Kullanım İlkeleri

Anlatım yönetiminin etkili kullanım ilkeleri genel olarak şu şekilde sıralanabilir:

 • Yazı tahtasından sürekli olarak faydalanmak gerekir.
 • Anlatım süresi, mutlaka öğrenci düzeyine uygun olacak şekilde belirlenmelidir.
 • Aralıksız konuşma süresi lisede 10 dakikayı, yükseköğretimde ise 20 dakikayı geçmemelidir.
 • Enerjisi yüksek ve güçlü bir performansın sergilenmesi gerekir.
 • Yapılan anlatımın jest, mimik, ses tonu ve göz temasıyla zenginleştirilmesi gerekir.
 • Anlatımın şekil, şema ve diğer görsel araçlarla desteklenmesi gerekir.
 • Soru-cevap tekniğinden faydalanılmalıdır.
 • Alıştırmalarla pekiştirme yapılmalı ve çok sayıda örnek verilmelidir.
 • Tam, net, kısa ve anlaşılır cümleler kurulmalıdır.
 • Şema ve kavram haritası gibi ön organize edicilerden faydalanılmalıdır.
 • İçeriğin açık ve aşamalı olması gerekir. Bilgilerin soyuttan somuta ve basitten zora doğru düzenlenmesi önemlidir.

 

Öğretim Teknikleri Nelerdir?

Öğretim teknikleri ve bunlara ilişkin genel detaylar şu şekildedir:

·  Anlatım Yöntemi

İşlenen konuların bir düzene göre konuşmayla aktarılması ve öğretilmesi, anlatım yöntemidir. Bu yöntem daha önceden hazırlanan metnin monoton olarak okunması şeklinde uygulanabileceği gibi, araya fıkralar ve örnekler eklenerek daha eğlenceli şekilde de uygulanabilir.

·  Gösteri

Öğrenci grubunun ya da öğretmenin bir konuyu sınıfta veya uygun bir öğrenme ortamında diğer öğrencilerin önünde deneyerek, araç ve gereçlerden faydalanarak sunmaları ya da açıklamalarıdır. Bir konunun işlenmesi sırasında gerçek araç ve gereçler, slaytlar, modeller ve benzeri araçlar kullanması, gösteri yönteminden yararlanıldığını göstermektedir.

·  Soru-Cevap

En eski yöntemlerden biri olan soru-cevap yöntemi, öğretmen tarafından sorulan soruların öğrenciler tarafından cevaplanmasıdır. Karşılıklı iletişimi gerektiren bu yöntem, öğrencilerin sürece aktif olarak katılmalarını sağlar. Böylece öğrenilenler daha kalıcı olur. Ayrıca bu yöntem ile dersler daha eğlenceli ve ilgi çekici hale getirilir.

·  Tartışma

İki veya daha fazla kişinin, bir konudaki düşüncelerini ve görüşlerini karşılıklı olarak ortaya koyması yöntemi tartışma olarak isimlendirilir. Derslerin içindeki konuların önemli bir kısmı, tartışma yöntemi için uygundur. Bu fırsatlar değerlendirildiğinde, öğrenciler hem konuyu etkili olarak kavrar hem de farklı yönlerden kendilerini geliştirme imkânı yakalar.

·  Örnek Olay

Örnek olay; gerçek ya da hayali bir olayın öğrencilerce detaylı bir şekilde incelenmesidir. Olaya dair bilgileri ve diğer hususları inceleyen öğrenciler, olayı tam olarak öğrenir, değerlendirir ve analiz eder. Olayın sebepleri ve çözümüne dair görüşlerini ortaya koyarak bu hususta tartışırlar. Bu yöntem ile olayın sebebi, etkileri ve çözümlerine dair alternatif görüşler üretmektir.

·  Problem Çözme

Üst düzey zihinsel becerilerin kazanılmasında etkili olan problem çözme, günümüzde uzmanlar tarafından önerilen yöntemlerden biridir. Zihinsel gelişimi sağlamada son derece etkili olduğu bilinen söz konusu yöntem, çözüme ulaşabilmek için farklı zihinsel becerilerin kullanılmasını içerir. Araştırma ile öğretme yaklaşımı başta olmak üzere bazı davranışların kazandırılmasında kullanılmaktadır.

·  Proje Yöntemi

Belli hedeflerin gerçekleştirilmesi için öğrencilerin ilgi alanları ve istekleri çerçevesinde seçilen konuların, öğrencilerin aktif çalışmasıyla bir eser şeklinde sonuçlandırılması, proje yöntemi olarak isimlendirilir. Bu yöntem genellikle sınıf dışında ve ders haricindeki zamanlarda yapılır. Projeler bireysel olarak yapılabileceği gibi grup çalışmasıyla da yapılabilir.

·  Beyin Fırtınası

Yaratıcı problem çözme gücünü geliştirmeyi hedefleyen beyin fırtınası, öğrencilerin yaratıcı ve özgün fikirler geliştirmesini sağlar. Öğrencilerin hayal kurmalarına ve hiçbir çekince yaşamadan akıllarına gelen fikirleri ortaya koymalarına imkân veren bir yöntemdir. Ortaya konulan fikirler savunulmaz veya eleştirilmez. Tüm fikirler not edilir ve sonrasında sakin bir şekilde değerlendirilir.

·  Altı Şapkalı Düşünme

Öğrencilere nasıl düşüneceklerini öğreten bu teknik, aynı zamanda bir olay karşısında farklı düşüncelerin çıkabileceğini de öğrencilere adeta kanıtlar. Söz konusu teknik sayesinde insanların tek tip düşünce sistemine sahip olmak zorunda olmadıkları ortaya konulur. Yaratıcılığı ve düşünce gücünü geliştiren bu yöntemde, öğrencilere farklı renkteki şapkalar takılır. Öğrenciler, taktıkları şapkaların rengine göre düşünce tarzlarına sahip bir şekilde görüşlerini ortaya koyar.

·  Gezi-Gözlem

İnsanlar, yaşamın her anında adeta gözlem içindedir. Öğrenciler için de durum bu şekildedir. Sürekli gezi ve gözlem hali, aynı zamanda bir öğretim tekniğidir. Öğrenciler, bazı olayları ve olguları gözlemleyerek bazı bilgileri öğrenirler.

·  Rol Oynama / Dramatizasyon

Farklı öğretim hedefleri için kendiliğinden gelişen, gerçek yaşam tecrübelerinin aslına benzeyen, hazırlıksız, canlı sunuşları gerçekleştirme yöntemine rol oynama veya dramatizasyon adı verilir. Daha farklı bir ifadeyle bazı durum ve olayların taklit, konuşma ve hareket türünden öğelerden faydalanarak hayali bir ortamda canlandırılmasıdır.

·  Benzetim

Gerçek ortamda öğrencileri araçlarla yetiştirmenin maliyetli, zor ve tehlikeli olduğu durumlarda tercih edilen bir tekniktir. Bu sayede gerçek durum baskısı olmaksızın öğrenme yaşanır. Bunun yanında maliyetin düşürülmesi ve tehlike risklerinin tamamen ortadan kaldırılması söz konusudur. Bilgisayar programları, bu tekniğin uygulanmasında önemli bir yere sahiptir.

·  Mikro Öğretim

Sınıf içerisinde yüz yüze eğitimin gerçekleşmesi için uygulanan bir yöntemdir. Başarısızlık ihtimalinin son derece düşük, öğretme imkanlarının ise yüksek olduğu yapay ortamlarda öğretmen adaylarına tecrübe kazandırılan bir yöntem olarak dikkat çeker. Burada öğrenci sayısı az, ders süreleri ise kısadır.

·  Programlı Öğretim

Öğrenme malzemesinin, öğrencinin son hedefe varmasına imkân verecek basamaklar şeklinde programlanması ve düzenlenmesidir. Öğrencilerin davranışsal hedeflere ulaşmasını kolaylaştıran geliştirilmiş öğrenme yöntemlerinin sistemli olarak uygulanmasıdır.

·  Bilgisayar Destekli Öğretim

Bu yöntemde bilgisayarlar, öğrenmenin gerçekleştiği ortamlardır. Öğrenme sürecini kolaylaştıran ve öğrencilerin motivasyonunu arttıran, öğrencilerin bireysel farklılıklarına uygun olarak düzenlenebilen, kendi kendine öğrenme prensiplerinin bilgisayar teknolojileriyle birleştirildiği bir öğretim yöntemi olarak dikkat çeker.

·  Bireyselleştirilmiş Öğretim (Keller Planı)

Bireyselleştirilmiş öğretim veya bilinen diğer ismiyle Keller Planı, öğretim sürecinin öğrencinin beceri seviyesine uygun olmasını, uygun araç-gereç kullanılmasını gerekli kılmaktadır. Farklı hazır bulunuşluk ile ilgi ve gereksinime sahip olan öğrencilerin en üst seviyede yetiştirilmesi hedeflenir. Öğrenci merkezli bir yöntemdir. Ayrıca öğretmen burada etkinlikleri düzenlemek ve yönetmekle görevlidir.

·  Bireysel Çalışma

Her ne kadar sınıftaki öğrenciler aynı yaşta olsa da duygusal, fiziksel ve zihinsel açıdan farklı gelişim düzeyindedir. İnsanların öğrenme hızları, becerileri ve ilgileri aynı değildir. İşte bu hususların dikkate alındığı bireysel çalışma, öğrencilerin potansiyellerini ortaya koymalarına imkân verir. İnternet ve bilgisayar teknolojileri sayesinde çoklu ortam yazılımlarıyla bireysel çalışma alışkanlıkları kazandırılabilir.

·  Laboratuvar

Teorik bilgiler, laboratuvar ortamlarında pratiğe dökülür. Problemlerin çözümü için oluşturulan hipotezlerin test edildiği yöntem olarak da ifade edilebilir. Ancak laboratuvar öğretimi için gerçekleştirilen çalışmalarda, öğrencilerin asgari seviyede de olsa pratik yapmalarına imkân verilir.

İlginizi Çekebilir: FEK: Fiziksel Etkinlik Kartları | (Sarı ve Mort Kartlar PDF İndir)

 

Öğretim Yöntem ve Teknikleri Özet PDF İndir 

Öğretim yöntem ve teknikleri, öğrencilerin kavrama, uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme seviyesindeki hedeflere ulaşması için kullanılmaktadır. Bu dersten başarılı olabilmek için konuların özeti niteliğindeki kilit bilgilerin bulunduğu ders notları son derece önemlidir. Buradanbastir, bu alandaki ihtiyaçlarınıza en iyi cevap verecek öğretim yöntem ve teknikleri özet PDF dosyasını sizlerle paylaşmaktadır.

Öğretim yöntem ve teknikleri özet PDF dosyasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

 

>>> Öğretim Yöntem ve Teknikleri Özet Notları İndirmek İçin TIKLAYIN! <<<

 

PDF olarak indirdiğiniz ders notlarının tercihinize göre buradanbastir.com ile çıktılarını alabilir, kağıt üzerinden daha etkili çalışabilirsiniz. Üstelik kapınıza kadar teslim edilir.

 

Yararlanılan Kaynaklar:

 • https://alonot.com/ogretim-teknolojileri-ve-materyal-tasarimi-ders-notu/
 • https://kaanonaran.files.wordpress.com/2015/02/materyal-tasarimi-19-04-2014.pdf
 • https://acikders.ankara.edu.tr/course/view.php?id=1759
 • http://www.jret.org/FileUpload/ds217232/File/otmgcomplete.pdf
 • https://madran.net/bote-205-ogretim-teknolojileri-ve-materyal-gelistirme/
 • https://egitim.yeditepe.edu.tr/tr/turk-dili-ve-edebiyati-ogretmenligi-programi/dersler/2317
 • https://ebs.istanbul.edu.tr/home/izlence/?id=563645&bid=0#:~:text=%C3%96%C4%9Fretim%20Teknolojileri%20ve%20Materyal%20Tasar%C4%B1m%C4%B1,ve%20de%C4%9Ferlendirebilme%20becerileri%20kazand%C4%B1rmay%C4%B1%20ama%C3%A7lamaktad%C4%B1r.

 

MÜŞTERİ GERİBİLDİRİMLERİ

Teşekkürler