Loading...
Dikkat! Bu Sayfayı Kapatmayın!

AÖF İnkılap Tarihi Çıkmış Sorular ve PDF Ders Notları

İnkılap Tarihi Çıkmış Sorular PDF

AÖF İnkılap Tarihi Çıkmış Sorular ve PDF Ders Notları

Eğitimde bazı dersler, çocuklara belirli bir yaştan itibaren verilmeye başlanır. İnkılap tarihi de bu derslerden biridir. Ortaokuldan itibaren verilmeye başlanan bu ders, lise ve üniversite eğitimlerinde de verilir. Dolayısıyla öğrencilerin eğitim hayatlarının çok büyük bir bölümünde karşılaştıkları bir ders olarak ifade edilebilir. Böylesine bir derse doğru şekilde hazırlanmak da büyük bir önem taşır. Derse hazırlanmak ve yapılan sınavlarda başarılı olabilmek için inkılap tarihi çıkmış sorular ve PDF ders notları etkili olarak kullanılmalıdır.

İnkılap tarihi çıkmış sorular ve PDF ders notlarına geçmeden önce dönem konularına, Atatürk ilkelerine ve en yüksek puanı alabilmeniz için bu derse nasıl çalışmanız gerektiğine değinelim.

 

İnkılap Tarihi Nedir?

Arapça kökenli bir kelime olan inkılap, Türkçeye Arapçadan geçmiştir. Kelime anlamı ise değişme, değişim, dönüşüm, iyileştirme, bir durumdan farklı bir duruma geçme şeklindedir. Hukuki açıdan anlamına bakıldığında ise devletin sahip olduğu sosyal, siyasi ve askeri alanlardaki kurumların devletin bizatihi kendisi tarafından ölçülü ve makul yöntemler kullanılarak köklü olarak değiştirilmesi ve yenilenmesidir.

İnkılap kelimesinin anlamı genel çerçevede incelendiğinde devletin sosyal, siyasi ve askeri alanlardaki köklü değişimleri olduğu ifade edilebilir. Buradan hareket ile inkılap tarihi ise geçmişte yapılan köklü değişim süreçlerinin anlatılması ve gelecek kuşaklar aktarılması olarak belirtilebilir. Günümüzde ortaokul, lise ve üniversitede okutulan inkılap tarihi dersinin temel konusu, Mustafa Kemal Atatürk döneminde yapılan köklü değişimlerdir.

Aşamaları Nelerdir?

İnkılaplar, kendi içerisinde belli aşamalarda gerçekleşir. Aniden inkılapların yaşanması gibi bir durum söz konusu değildir. Bu aşamaların ilki, yeni fikirlerin üretilmesi ve ortaya atılması şeklindeki hazırlık aşamasıdır. Aslında yeni fikirlerin üretilmesinin arkasında ise mevcut sorunların fark edilmesi ve bunların düzeltilmesi amacı yatar.

İkinci aşama ise hazırlık aşamasından sonra gelir ve ihtilal olarak ifade edilir. İhtilal, devletin siyasal, ekonomik ve toplumsal yapısını köklü şekilde değiştirmek için silahlı halk hareketi anlamına gelir.

Üçüncü ve son aşama ise yıkılan, tahrip olan ve bozulan düzenin yenisinin inşa edilmesi sürecidir. İşte bu aşama ile birlikte inkılaplar da başlar.

 

İnkılap Dersinin Konu İçerikleri Nelerden Oluşur?

İnkılap dersi, genel olarak iki farklı bölüme ayrılmıştır ve eğitim-öğretim döneminin her birinde, bir bölüm anlatılır. Her üniversiteye ve bölüme göre derslerin içeriği ve süresi farklılık gösterebilir. Ancak genel manada ders konuları, aşağıda yer alan tablodaki gibidir.

I. DÖNEM KONULARI

1

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Derslerinin Amaçları ve Temel Kavramlar

2

Osmanlı Devleti’nin Yıkılışını Hazırlayan Sebepler, Osmanlı Devletinde Buhran Dönemi, Yenileşme Hareketleri ve Osmanlı Yenileşmesinde Dönüm Noktaları (III. Selim ve II. Mahmud)

3

Reform Arayışları-Tanzimat Fermanı ve Getirdikleri, Islahat Fermanı, Ekonomik Kriz ve Sonuçları, I. Meşrutiyet’in İlanı

4

II. Meşrutiyet Dönemi Gelişmeleri, Devleti Kurtarmaya Yönelik Fikir Akımları, Trablusgarp ve Balkan Savaşları

5

Sömürgecilikten Dünya Savaşına, Emperyalist Rekabet ve Kuvvetler Çatışması, Osmanlı Devletinin I. Dünya Savaşı’na Girmesi

6

I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Cepheleri

7

Şark Meselesinin Uygulamaya Konulması: Mondros Mütarekesi, Mütareke Sonrası Memleketin Durumu

8

Ermeni Meselesi, Milli Teşkilatlanmalar

9

Milli Mücadeleye Hazırlık, İzmir’in İşgali ve Mustafa Kemal’in Samsun’a Çıkışı

10

Kongreler Dönemi

11

Meclis-i Mebusan’ın Toplanması ve Misak-ı Milli’nin Kabulü, İstanbul’un İşgali

12

TBMM’nin Ankara’da Açılması, Milli Mücadele Döneminde Baş gösteren Ayaklanmalar, Sevr Antlaşması

 

II. DÖNEM KONULARI

1

Kuvay-ı Milliye’nin Önemi, Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler ve Siyasi Gelişmeler

2

Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler ve Siyasi Gelişmeler, Lozan Barış Antlaşması

3

Türk İnkılâp Hareketleri (Siyasî Alanda Yapılan İnkılâplar) ve Siyasî Gelişmeler

4

Türk İnkılâp Hareketleri (Siyasî Alanda Yapılan İnkılâplar) ve Siyasî Gelişmeler, Türk İnkılâp Hareketleri (Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar)

5

Türk İnkılâp Hareketleri (Eğitim-Kültür, Sosyal, Ekonomi ve Sağlık Alanında Yapılan İnkılâplar)

6

Atatürk İlkeleri ve Bütünleyici İlkeler

7

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1932-1938)

8

İsmet İnönü Dönemi (1938-1950)

9

Demokrat Parti İktidarı ve Adnan Menderes Dönemi (1950-1960)

10

Darbeler Dönemi (1960 Darbesi)

11

Darbeler Dönemi (1980 Darbesi)

12

Darbeler sonrası Türkiye’deki Siyasi Gelişmeler

13

Genel Tekrar ve Dönem Değerlendirilmesi

Kaynak: İstinye.edu.tr

 

Atatürk İnkılabının 6 İlkesi

Atatürk döneminde gerçekleştirilen inkılapların temel hedefi, çağdaş uygarlık seviyesini yakalamak ve bu seviyenin dahi ilerisine gitmektir. Bunun için devlet kurumlarından çağın gerisinde kalanlar ile çağın gerekliliklerine ayak uyduramayanların kaldırılmasını ve yenilerinin kurulmasını hedeflemiştir. Bunu yaparken Türk toplumunun yapısı ve özellikleri de dikkate alınmıştır. İşte tüm bu süreç, Atatürk ilkeleri olarak bilinen temel prensipler temel alınarak gerçekleştirilmiştir.

Atatürk ilkeleri, yapılan inkılapların temel dayanak noktası olduğu gibi, kurulan yeni Türk devletinin de en önemli unsurlarıdır. Bunlar; inkılapçılık, devletçilik, cumhuriyetçilik, laiklik, halkçılık ve milliyetçilik şeklindedir.(1)

Söz konusu ilkeler, 5 Şubat 1937 tarihinde yapılan değişiklikle 1924 Anayasası’nın 2.maddesineTürkiye Devleti, Cumhuriyetçi, Milliyetçi, Halkçı, Devletçi, Laik ve İnkılapçı’dır” şeklinde eklenmiştir. Bu ilkelere ilişkin daha detaylı bilgiler şu şekildedir:

·       İnkılapçılık 

Atatürk inkılaplarının temel hedefi, Türkiye Cumhuriyeti’ni muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmaktır. Bunun başarılması ise ancak akla, bilim ve fenne dayalı olarak inşa edilen toplum ve devlet yapısıyla mümkündür. Dolayısıyla devlet ve toplum açısından kurum ve kuruluşların hızlı bir şekilde yenilenmesi ve çağın ihtiyaçlarına etkili şekilde cevap verecek düzeye getirilmesi gerekir. Aksi durumda çağı yakalamayan her toplum gibi yok olmaya mahkûm olunacaktır.

İnkılapçılık ilkesi, çağdaşlaşma sürecinin devamının sağlanması ve bunun için bütün Atatürk ilkelerinin hayata geçirilmesini gerektirir. Çağın ihtiyaçlarına cevap veren bir devlet yapısının oluşturulması ve toplumun da bu bilince getirilmesi, ancak sürekli gelişme ve değişmeye dayalı olarak izlenen yol ve yöntemlerle mümkün olacaktır. Toplumun değişim ve yenilenme için hazır ve istekli olması, bu sürecin en önemli hususlarından birisi olarak dikkat çeker.

İnkılapçılık ilkesinin uygulanmaya konmasıyla birlikte Türkiye Cumhuriyeti hızlı bir değişim ve dönüşüm sürecine girmiştir. Genç cumhuriyetin henüz ilk dönemlerinde hilafetin kaldırılması ve TBMM’nin gücünün benimsenmesi, inkılapçılık ilkesinin en önemli temellerinden biridir. Bu süreçte hilafetin kaldırılmasının haricinde kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesi, Latin alfabesine geçme, ölçü sisteminin yenilenmesi, kılık kıyafet düzenlemeleri gibi birçok alanda yenilikler yapılmıştır. Böylece Türkiye Cumhuriyeti devletine bir kimlik ve çağdaş hedefler kazandırılmıştır.

·       Devletçilik 

Batı dünyasında yaşanan sanayi devrimine yetişemeyen Osmanlı Devleti, sanayi alanında ciddi şekilde geri kalmıştı. Osmanlı’dan adeta bir enkaz devralan Türkiye Cumhuriyeti, bu alanda farklı bir strateji izlemek zorundaydı. Ticaretin tamamen yabancıların elinde olması, üretimin halen yüzyıllar öncesindeki yöntemlerle yapılması ve benzeri olumsuzlukların kaldırılması için devletçilik ilkesi benimsenmiştir.

Siyasî, askerî zaferler ne kadar büyük olursa olsun, ekonomik zaferlerle taçlandırılmazlarsa kazanılacak başarılar yaşayamaz ve sürekli olamaz. (M. Kemal ATATÜRK)

Adeta süngüyle kazanılan bir savaşın tam bağımsızlık getirmeyeceği, asıl bağımsızlığın ekonomik, bilimsel ve kültürel alanda kazanılacağı Atatürk tarafından dile getirilmiştir. Devletçilik ilkesi, ekonomik atılımların devlet öncülüğünde ve desteği ile yapılmasına dayanmaktadır. Özellikle o dönemde özel sektörün büyük yatırımlar için gücünün olmaması, söz konusu yöntemin bir anlamda zorunlu olarak uygulanmasına neden olmuştur.

İzmir’de gerçekleştirilen Türkiye İktisat Kongresi’nde Mustafa Kemal tarafından özel teşebbüsün öneminden bahsedilmiş ve özel teşebbüslerin her alanda destekleneceği açıklanmıştır. 1931’de resmi olarak uygulanmaya başlanan devletçilik ilkesi ile beraber şeker, çimento, kumaş ve deri fabrikaları kurulmuştur. Türk bankacılık sistemi güçlendirilmiş ve demiryolu ağı genişletilmiştir. Böylece ülkenin kalkınması için gerekli olan güç, devlet tarafından sağlanmıştır.

·       Cumhuriyetçilik 

Cumhuriyet; egemenliği tek bir kişiye veya tek bir zümreye vermek yerine, halka veren bir yönetim şeklidir. Kurtuluş Savaşı’nın başlarından itibaren Mustafa Kemal’in temel hedefi, egemenliği halka vermekti. Bunu yapılan her kongrede farklı şekillerde vurgulamıştır.

Cumhuriyetçilik ilkesi, egemenliğin halka verilmesine dayanır. Ancak egemenliğin halkta olması ve halk iradesinin yönetime yansıması Cumhuriyet için yeterli değildir. Bunun yanında çoğulcu ve katılımcı bir demokrasinin de sağlanması gerekir.

·       Laiklik 

Laiklik, en bilinen ifade ile din ve devlet işlerinin birbirinden tamamen ayrılmasıdır. Latince bir kelime olan laik, kelime anlamı olarak ruhani olmayan anlamına gelir. Ruhani olmayan anlamına gelen laiklik, devletin bütün kurum, kuruluş ve işleyişini yakından ilgilendirmektedir.

Laiklik, devletlerin bütün kurum ve kuruluşlarının dinin emir ve yasaklarına göre değil, pozitif bilimin gerekliliklerine göre oluşturulması ve faaliyet gösterilmesini gerektirir. Ancak bu durum, laikliğin dini yasaklaması anlamına gelmez.

Laiklik, aynı zamanda insanlara din ve vicdan hürriyeti de verir. Devlet, bütün dinlere ve mezheplere karşı eşit mesafededir. Böylece toplum içindeki her kesim kendisini devletin bir parçası kabul eder ve yaşam şekline müdahale edilmeyeceğini bilir. Bu durum toplumsal huzur ve refah açısından oldukça önemlidir.

·       Halkçılık 

Halk, bir ülkede yaşayan ve vatandaşlık bağı ile o ülkeye bağlı olan insanların tamamından oluşan yapıya verilen isimdir. Atatürk ilkelerinden olan halkçılık, diğer ilkelerden milliyetçilik ve cumhuriyetçilik için adeta tamamlayıcı konumundadır.

Halkçılık; halkın egemenliğini kabul etmek ve halk iradesini üstün tutmak anlamına gelir. Bir diğer anlamı ise halkın tamamının eşit olması ve herhangi bir zümrenin üstün kabul edilmemesidir.

Atatürk ilkelerinden halkçılık, toplum içerisinde farklı ekonomik ve sosyal sınıflar olmamasına, toplum içinde sosyal sınıf mücadelesi yaşanmamasına dayanır. Bunun yerine halkın sosyal yardımlaşması ön planda olmalıdır.

·       Milliyetçilik 

Toplumda insanları birbirine bağlayan en önemli unsurlardan birisi, millete ait olma bağıdır. Bu duygu, aynı ırktan olan insanların bir arada olmasına neden olur. Milliyetçilik de genel manada buna dayalıdır. Ancak Atatürk milliyetçiliği, toplumda yaşayan bütün kesimleri birleştirici ve bütünleştirici bir temele sahiptir. Irkçılıktan uzak, bütün ırkların onurlu ve değerli olduğunu kabul eder.

 

Bu Dersin Okutulmasındaki Amaçlar

İnkılaplar, Atatürk’ün üstün zekâsı, Türk milletinin fedakârlık ve anlayışı sayesinde başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. İnkılap tarihi dersinin okutulmasındaki amaç ve hedefler, tarihin genel amaç ve hedeflerinden farklı değildir.

Esas olarak bakıldığında, bu dersin okutulmasındaki amacın, bağımsızlığın hangi şartlarda nasıl elde edildiğinin ve geliştiğinin yeni nesillere aktarılmasıdır. Ayrıca çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması ve modernleşmesi sürecinde Mustafa Kemal liderliğinde yapılan inkılapları ve Atatürk ilkelerini öğretmeyi de hedefler. Bu dersin okutulmasının amacı genel olarak şu şekilde ifade edilebilir:

·        Milli mücadele nedeniyle oluşan şartlar, Türk İstiklal Savaşı’nın aşamaları, Atatürk ilke ve inkılapları ve Atatürk düşünce sistemi hakkında en doğru bilgilerin öğretilmesi

·        Atatürk ilke ve inkılaplarının doğru anlaşılmasının sağlanması ve gençlerde bu yönde bilinç oluşturulması

·        Milleti, devleti ve ülkesi ile Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bir bütün olduğunun yeni nesillere öğretilmesi ve yeni nesillerin bunu ideal haline getirmesinin sağlanması

Atatürk ilke ve inkılapları, Türkiye Cumhuriyeti’nin temelidir. İnkılap tarihi dersinde sadece Atatürk ilke ve inkılaplarının öğretilmesi yeterli olmayacaktır. Bunun yanında Atatürk düşünce sisteminin de genç nesillere aktarılması ve kavratılması hedeflenir.

Atatürk, çocuklara ve gençlere ilk olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığına, milli geleneklerine ve benliğine düşman unsurlarla mücadele edilmesinin öğretilmesi gerektiğini ifade etmiştir. İnkılap tarihi dersi de, bir anlamda Atatürk’ün bu isteğinin yerine getirilmesine dolaylı olarak hizmet etmektedir.

İlginizi Çekebilir: Fotokopi Merkezlerinden veya Evden Daha Ucuza Nasıl Baskı Yapılır?

 

Bu Derse Nasıl Çalışılır?

İnkılap tarihi, sözel bir derstir ve öncelikle ders sırasında anlatılanların dikkatli bir şekilde dinlenilmesi gerekir. Ancak sadece derste dikkatli bir şekilde dinlemek yeterli olmayacaktır. Dolayısıyla bu dersin anlaşılabilmesi için sürekli olarak tekrar edilmesi büyük bir önem taşır. Öğrenciler, dersten sonraki dönemlerde de aktarılanları tekrar etmeli ve farklı kaynaklardan konuya ilişkin bölümleri okumalıdır.(2)

Konu tekrarlarının haricinde soru çözümü de benzer bir öneme sahiptir. Sık sık soru çözümü yapılarak, konular pekiştirilir ve ne tür sorular sorulabileceği de anlaşılır.

Soru çözümü ve konu tekrarları sayesinde anlatılanlar ezberlenmiş ve tam olarak öğrenilmiş olunur. Böylece alınan bilgiler kalıcı hale gelir ve ilerleyen dönemlerde konuların unutulması gibi sorunlar da yaşanmaz.

 

İnkılap Tarihi Ders Notları

İnkılap tarihi dersi tekrar edilirken ve sınavlara hazırlanırken, ders notları büyük bir öneme sahiptir. Nihayetinde bu ders, sözeldir ve direkt olarak bilgiye dayanır. Bilgi sahibi olmadan, yorumlama veya daha farklı bir teknikle bu derste başarılı olunması oldukça zordur. Bu yüzden dersi tekrar etme ve sınavlara hazırlanma sürecinde ders notlarından yararlanılmalıdır.

Ders notları ile konular tekrar edilir ve hafızada kalıcı olması yönünde önemli bir adım atılır. Ayrıca ders notları üzerinde önemli görülen bölümler işaretlenebilir ve daha sonraki zamanlarda buralar tekrar edilebilir. Bahsedilen hususlar nedeniyle ders notları, inkılap dersindeki başarı ile direkt olarak ilişkilidir. Aşağıdaki PDF ders notları ile bilgilerinizi akılda kalacak şekilde pekiştirebilirsiniz:

·        İnkılap tarihi özet ders notları için buraya tıklayın.

·        İnkılap tarihi detaylı ders notları için buraya tıklayın.

İlginizi Çekebilir: En Ucuz Çıktı Nereden Alınır? (İşte Bakmanız Gereken Yerler)

 

İnkılap Tarihi Çıkmış Sorular

İnkılap tarihi dersi için de, diğer derslerde olduğu gibi, çıkmış soruların büyük bir önemi vardır. Sorular, sahip olduğunuz bilgileri ve bunları hangi ölçüde başarılı bir şekilde kullanabildiğinizi anlamanızı sağlar. Ancak tek işlevleri bu değildir. Bunun yanında yeni ve farklı bilgileri öğrenmenize, geçmişteki bilgileri hatırlamanıza da katkı verir.

İnkılap tarihi çıkmış sorular ile kendinizi etkili olarak deneyebilir ve ne ölçüde başarılı olduğunuzu görebilirsiniz. Bunun yanında geçmiş yıllarda çıkan sorulara aşina olmak, sınavda çıkacak soruları tahmin etmenize dahi imkan verebilir. Nihayetinde sınavlarda çıkan sorular, geçmiş yıllardaki sorular ile büyük bir benzerlik gösterir. Bahsedilen durumdan yararlanmak ve bunu avantaja çevirmek için çıkmış sorulara gereken önemin verilmesi gerekir.

İnkılap Tarihi 1 | 2018-2019 Dönemi Çıkmış sorular

İnkılap Tarihi 1 | 2019-2020 Dönemi Çıkmış sorular

 

Sınavlara Çıktı Alarak Hazırlanın

Sınavlara hazırlık sürecinde tercih edilebilecek en önemli seçeneklerden birisi de çıktılardır. Geçmiş yıllardaki soruların ve ders notlarının çıktılarını alarak inkılap tarihi sınavına etkili olarak hazırlanabilirsiniz. Çıktılardaki bilgileri incelerken karalamalar yapabilir, önemli gördüğünüz yerlerin altını çizebilir veya buralara ayraç koyabilirsiniz. Kısacası çıktılar, bu noktada sandığınızdan çok daha etkili sonuçlar verir.

Elinizdeki ders notları ve çıkmış soruların PDF’leri ile buradanbastir.com sitesinden çıktı alabilirsiniz. Sitede ilgili bölüme PDF dosyalarını yüklemeniz yeterlidir.

Seçenekler bölümünden tel spiral fotokopi seçeneğini seçerek, notların ve çıkmış soruların kitap halinde size gönderilmesini dahi sağlayabilirsiniz. İstanbul içi siparişler sadece 2 saatte, diğer illerden verilecek siparişler ise en kısa sürede kargo ile size ulaştırılacaktır.

MÜŞTERİ GERİBİLDİRİMLERİ

Teşekkürler